Därför bör Hanif Bali bli invald till partistyrelsen!

Spännande men hektisk vecka! Dels ska jag bli färdig med min promemoria och en kursuppsats, jobba och sätta mig in i diverse detaljer inför nästa nämndsammanträde och slutligen är det partistämma med Moderaterna i Örebro. När det gäller just partistämman är jag oerhört taggad att få lyssna på alla intressanta debatter. Under helgen så kommer vi bland annat få en nytt idéprogram och ta viktiga steg framåt i en rad olika politiska områden. Jag kommer själv att försöka bevaka utbildningsfrågorna, se hur tonläget är och var tyngden kommer ligga under dom kommande åren. Utöver alla politiska debatter kommer vi även välja en ny partistyrelse.

Jag tänkte kort redogöra varför Hanif Bali bör bli invald till Nya Moderaternas partistyrelse;

Hanif Bali har varit och är en en utmärk riksdagsledamot för Moderaterna från Stockholms län. Han har sunda värderingar och har en karta såväl som en kompass väl till hands men framför allt vågar han vända på stenar för att lösa stora samhällsproblem, något som behövs om vi har som ambition att fortsätta utvecklas. Hanif var en av dom första kandidaterna som öppet drev linjen om att försörjningsstödet skulle ses över så att fler människor skulle kunna gå från bidrag till egen försörjning utan att drabbas av höga marginaleffekter. När andra hade fastnat i gamla hjul kring integration berättade Hanif hur man, med solnamodellen i ryggen, bör göra för att hjälpa fler människor att komma in på arbetsmarknaden så att dom kan få uppnå sina livsdrömmar.  Som Moderat representant är han ständig närvarande, även utanför länets gränser. Hanif ställer alltid upp när man behöver honom och hjälper alltid till när det är kampanj- och utbildningsdags. Han har ett oerhört starkt stöd bland gräsrötterna inom egna länsförbundet samt runtom i landet både bland äldre och yngre moderater, det märkte man inför riksdagsvalet och det beror mestadels för hans unika ledaregenskaper. Hanif har en förmåga att entusiasmera och gillar att inkludera och lyfta  människor i hans omgivning och för att kunna blicka framåt tillsammans behövs det fler människor som klarar av att fortsätta idé- och politikutvecklingen men också engagera sympatisörer och medlemmar att vara en del i arbetet. Med anledning av att vi har som ambition fortsätta utvecklas och för att vi behöver ytterligare en god ledare vore det bra för Moderaterna om Hanif Bali blev invald i partistyrelsen, han är utan tvekan rätt person för uppdraget!

SvD, SvD, SvD

// Edvin

Vårdval är en rättvisereform – Men kan bli bättre!

En kortis – Dagens Nyheter har en mycket intressant artikel idag om behovet av bättre kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården och tillgänglig informationsregister till patienterna. Jag håller med både Ulrika Winblad och Caroline Andersson om att det finns förbättringsområden, behövs bättre kvalitetsregister, bättre samarbete mellan olika nivåer och informationen till medborgarna måste bli tydligare. Däremot vill jag understryka att Vårdval inom primärvården är en rättvisereform eftersom att ökad patientmakt leder till ökad tillgänglighet vilket sänker trösklarna in till hälso- och sjukvården. Erfarenheterna från Vårdval Stockholm visar just detta, dels genom utvärderingen från Karolinska Institutet och även från den omdebatterade SNS-rapporten. Innan Stockholmarna fick makten över primärvården hade den del av befolkningen som hade högst inkomst också högst andel av läkarbesöken. Nu cirka tre år senare, efter vårdval inom flera områden, har köerna minskats, det skett en socioekonomisk förskjutning av vårdutnyttjandet och ökningen av antalet läkarbesök har kommit både män och kvinnor tillgodo. Ett kliv i rätt riktning. Viktigt att komma ihåg detta, i synnerhet med tanke på att dessa bloggare inte ville ha något vårdval. Alls! Dom försvarade en hälso- och sjukvård som inte kom alla till del, en ordning där auktoriteter inom vårdkedjan var viktigare än den enskilda patienten. En fortsatt utvecklad primärvård, via vårdval kombinerad med information, bidrar till ökad tillgänglighet för alla Stockholmare. Ökad tillgänglighet stärker jämlikheten och det är bra för hela hälso- och sjukvården eftersom det leder till att fler människor får rätt hjälp på rätt plats i tid istället för att vänta i flera dagar, veckor, månader och till och med år.

DHE,

// Edvin

Bruna Socialdemokrater försöker med en comeback II

I somras skrev jag ett inlägg om den bruna socialdemokratins framväxt runtom i Europa där med anledning före detta LO-toppen, Dan Anderssons,  försök att introducera blue Labour i Sverige. Jag skrev att tiden får utvisa om det blir ett rejält skifte inom Socialdemokratin i frågor rörande globalisering, kriminalitet och migration. Nu cirka tre månader efter debattartikeln, och ett antal möten mellan Socialdemokraterna och Labour  senare, kan vi konstatera att Socialdemokraterna med Håkan Juholt i spetsen hamnat i ett brunt dike (efter vänstersvängen) i synen på globalisering, fri rörlighet inom främst Europa och migration generellt.

Läs även Johan Ingerös ledare från augusti.

Ex: Reinfeldt avvisar Reepalus förslag.

Ex, SvDSydS, Skånskan, DN

// Edvin

Sollentuna: En framtidsinriktad budget med unga i fokus!

I förmiddags höll Alliansen i Sollentuna en kort men mycket informativ presentation om budgeten för 2012. Generellt är det en tydlig och framtidsinriktad budget med satsningar inom främst välfärdens kärna men också för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden samt även investeringar på fastighetssidan. På det stora hela under 2011 och 2012 ser det bra ut för Sollentuna. Kurvorna pekar uppåt och siffrorna är gröna. Kombinerat med att vi fört en ansvarsfull ekonomisk politik under många år, levererat framtidssatsningar inom välfärden och stärkt arbetslinjen kan vi leverera en stark budget för 2012. Folkpartiets gruppledare Lennart Gabrielsson som varit med i många år sa att detta är den starkaste budget som han sett. Någonsin! Däremot finns det orosmoln. Krisen runtom i vår omvärld påverkar inte enbart Anders Borgs siffror utan även våra, för 2013 och framåt dämpas skatteintäkterna något. Dessutom har vi även ett annat problem och det är förslaget på förändringar inom utjämningssystemet. Om förändringarna går igenom innebär det en smäll på Sollentuna på cirka 120 miljoner kronor vilket motsvarar ungefär 80 öre på skatten. Här hoppas jag att vi tillsammans med andra kommuner runtom i länet fortsätter trycka på, det är orimligt att sollentunaborna ska straffas för att andra kommuner runtom i landet tidigare haft lägre nyttjandegrad inom förskolan. Budgeten innehåller många trevliga nyheter, exempelvis görs det ett lyfts för våra äldre genom att vi fortsätter bygga fler LSS-boenden + äldreboenden och utöver detta projekterar vi för en aktivitetspark och boule bana för våra äldre. Dessutom kommer vi under dom kommande åren, steg för steg, genomföra vår klimatstrategi och ställa krav på minskat buller och bättre luftkvalitet och minska vår klimatpåverkan.

Jag kommer fokusera på det jag kan bäst; Utbildning.  

På en budget som omsätter cirka 2,9 miljarder hamnar 1,6 miljarder på utbildningssidan under 2012. Jämfört med 2011 är det en ökning med cirka 99 miljoner kronor bland annat genom höjt check- och peng. Jag kommer gå in mer i detalj vad det innebär i praktiken lite längre ned. Under dom senaste åren har vi prioriterat utvecklingsarbetet och konkurrenskraftiga löner för våra duktiga lärare. Vi har som mål att ha Sveriges bästa skolor, vägen dit går genom fyra enkla men tydliga mål;  Alla elever ska nå alla mål i alla ämnen, Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden, alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan och alla elever ska känna sig trygga i skolan. I min nämnd där vi även arbetar med arbetsmarknadsfrågorna har vi ett mål om att andelen elever som studerar inom yrkesutbildningarna, som har ett jobb ett år efter avslutade studier, ska öka. Utöver detta har vi tre utvecklingsområden på prioriteringslista,  det är språkutveckling, stärka resultaten bland elever med utländsk bakgrund och förbättra matematikkunskaperna. Resultatet är att fler är behöriga till gymnasiet, fler klarar av alla mål, meritvärdet har ökat och viktigast av allt mobbningen har minskat. Utöver detta har lärarnas löner ökat procentuellt mer än riktlinjerna i det centrala avtalet. Exempelvis fick lärarna på Rudbeck ett lönelyft på 4,0 procent.

Under 2012 genomför vi ett brett kvalitetslyft inom hela utbildningskedjan från förskola till gymnasium. Vi kommer att höja kvaliteten i förskolorna genom en satsning på att höja antalet förskolepedagoger. Utöver regeringens och SKL:s nationella matematiksatsning stärker Rudbeck matematikundervisningen, klicka här för att läsa mer. Jag är extra glad över att grundskoleelever fortfarande ges möjlighet att läsa GY-matte och att GY-elever får tenta av 7,5 hp matematik på Uppsala Universitet. Min förhoppning är att fler ges möjlighet att visa framfötterna i även andra kurser. Det är viktigt att ge stöd till elever att nå målen men även minst lika viktigt att tillåta eleverna att visa framfötterna. För att alla elever, varje dag, ska lyckas nå våra höga mål och för att kvaliteten ska förbättras krävs det bättre lärare i våra verksamheter. Sollentuna inför redan 2012 ett system med karriärtjänster för lärare och utvecklar ett coachingsystem inom lärarkåren där erfarna lärare fungerar som mentorer för nyutexaminerade och mindre erfarna lärare. Inledningsvis finansierar vi karriärtjänsterna själva, under tiden som det statliga systemet successivt införs. Utöver detta fortsätter vi tillföra ytterligare medel för att höja lärarnas löner i synnerhet för att premiera duktiga lärare genom individuell lönesättning.

Vi genomför en satsning som jag tror har stor betydelse för barn och unga som har tuffa hemmaförhållanden. Vi kommer genom högre lön alternativt en bonus prioritera den grupp inom socialtjänsten som har en av dom tuffaste arbetsuppgifterna, socialsekreterare som utreder barnärenden. Anledningen till att vi gör detta är dels för att dessa socialsekreterare har en hög arbetsbelastning ofta med hot som påföljd och för att vi vill stoppa den omsättning som har varit bland socialsekreterarna som hanterar barnärenden. Barnen som har kontakt med socialtjänsten behöver kontinuitet. Dom har ofta förlorat förtroendet för vuxenvärlden och det måste återuppbyggas. En vinst med denna satsning är att barnen, genom stöd och kontinuitet kan få lugn och ro för att fokusera på studierna.

Vi fortsätter med IKT-satsningen! Sollentuna närmar sig målet om att alla lärare och elever ska ha tillgång till en dator. IKT-satsningarna inom skolan är, med utbildade lärare, ett bra komplement till andra pedagogiska verktyg för att förbättra studieresultaten inom flera ämnen. Tegelhagsskolan började för fyra år sedan med att ge varje förskoleelev tillgång till en dator. I förra veckan kunde vi i lokaltidningen läsa att ÅK fyrorna på Tegelhagsskolan skriver långa texter med kapitel, det beror bland annat på IKT-satsningen inom förskolan där yngre elever fått möjligheten att både läsa och skriva. Datorer, internet och sociala medier ger eleverna möjlighet till informationssökning, fördjupning och internaktivitet med varandra och världen utanför skolans väggar. Undervisningen kan lätt anpassas till elevers individuella behov, inte minst för läs- och skrivinlärning. EUs sju nyckelkompetenser och USAs 21st Century Skills understryker vikten av digital kompetens, kreativitet och kommunikativ skicklighet. Det är inte bara fina ord. Datorer i skolan är en förutsättning för att svenska ungdomar ges en chans att komma ut på den internationella arbetsmarknaden och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. IKT-målet ska vara uppfyllt 2013.

För att vi ska kunna fortsätta vårda och utveckla utbildningsväsendet i Sollentuna och andra välfärdsområden i Sollentuna måste vi fortsätta sänka trösklarna för människor, i synnerhet alla som står långt borta, in på arbetsmarknaden. Tittar man på arbetslöshetsstatistiken i Sollentuna och jämför det med andra kommuner i länet ser det bra ut, däremot är siffrorna inte lika bra om man tittar på andelen som lever på försörjningsstöd. Antalet unga som är utanför, d.v.s. som varken arbetar eller studerar på gymnasiet, är även för högt.  Vi kommer därför ta ett helhetslyft och samordna olika aktörer som hjälper människor in på arbetsmarknaden genom att öppna  ”Möjligheternas kontor”. Tanken är att hjälpa fler människor att gå från försörjningsstöd till egen försörjning eller studier och att minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi vill införa ett kundvalssystem där den enskilde fritt kan välja aktörer för att få stöd att komma in på arbetsmarknaden. Under senaste sammanträdet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gav vi förvaltningen i uppdrag att starta ett projekt med uppdrag att föreslå strategier för hur vi ska nå den övergripande målsättningen. Ersättningen kommer inte vara fast utan anpassad efter den enskildes behov och status. D.v.s om man har varit långtidsarbetslös kommer ersättningen att vara högre. Detta gör vi så att alla verkligen kan få hjälp tillbaka. Ersättningen kommer inte betalas ut direkt utan efter att personen i fråga kommit i stadigvarande arbete. Projektet och dess förslag ska redovisas i skriftlig form till nämnden senast 15 februari 2011. Vi kommer följa upp utvecklingen noggrant.

Vi kommer även fortsätta med att förbättra företagsklimatet i Sollentuna. Vi har som mål att klättra på Svenskt Näringslivs ranking och på SKL:s ranking. Genom att ha ett bättre näringslivsklimat och ett nära samarbete (som man ex har i Solna) blir det enklare att hjälpa fler människor till praktikplatser, studier eller egen försörjning. Att fler ungdomar får en fot, tidigt, in på arbetsmarknaden är viktigt därför permanenterar vi vår sommarjobbssatsning, där kommunen medfinansierade hälften av lönekostnaden till företag som erbjuder sommarjobb för ungdomar.  I år fick 360 personer (varav 132 tjejer) ett sommarjobb via vår satsning. Skillnaden mot liknande modeller man har i andra kommuner är att ungdomarna själva fick söka efter jobben. Antalet sommarjobb inom privata företag var 305 stycken och 55 stycken inom kommunerna. Ungdomar med särskilt behov, där kommunen finansierat hela lönekostnaden, har varit 7 stycken. Satsningen har uppskattats från ungdomarna själva, föräldrarna och även företagen.

Detta är ett axplock från budgeten 2012 och saker som kommer ske inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Jag är oerhört stolt över att vi inom Moderaterna tillsammans med våra vänner inom Alliansen har presenterat en framtidsinriktad budget med fokus på ungdomarna i kommunen. Jag är glad över reformtempot är högt och att vi i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genom blocköverskridande stöd kan spetsa till arbetslinjen så att fler människor kan gå från att leva på bidrag till egen försörjning. Fler i arbete är en vinst för hela Sollentuna. Det innebär att vi kan fortsätta med reformtempot för att stärka både kvalitet och resultat inom välfärden men framför allt är varje arbetad timme en större vinst för den enskilde individen.  Det innebär att fler sollentunabor kan stå på egna ben och förverkliga sina livsdrömmar.

In other news: Sollentuna kommun fick, av Lärarförbundet, ta emot ett hederomnämnande för kommunens fokus på att höja lärarnas löner. Ökat samarbete mellan politiker, tjänstemän och seniorer i Sollentuna.

// Edvin


Socialdemokraterna: Färre jobb i synnerhet för ungdomar och fler svartjobb!

En kortis – Tidigare i förmiddags presenterade Håkan Juholt och Tommy Waidelich deras första gemensamma skuggbudget. Ärligt talat, jag hade faktiskt förväntat mig lite mer från två män som under flera månader gått runt och hävdat att regeringen saknar idéer för Sverige och liknande. Under dom senaste veckorna har Juholt och Waidelich presenterat olika förslag där orden ”utöver regeringens nivå” förekommit flitigt. Idéfattigt och visionslöst sa bull!

Hursomhaver. Det intressanta är när man börjar bläddra igenom skuggbudgeten. Socialdemokraterna har bestämt sig för att införa en rad breda skattehöjningar på landets jobbskapare, försämra ROT- och RUT vilket kommer leda till ännu färre jobb och fler svarta jobb. Ovanpå detta föreslår Juholt och Waidelich att staten ska införa en generell lagstiftning på rätt till heltid. Merparten av dessa pengar går 2012 och framåt till att åter förvandla omställningsförsäkringarna till renodlade bidragssystem. Låt oss inte heller glömma bort Socialdemokraternas försök till blåsning när det kommer till utbyggd tunnelbana i Stockholm.

För ungdomar innebär denna politik att många som som fått en fot in slängs ut från arbetsmarknaden dels för att Juholt och Waidelich behöver cash för att förvandla omställningsförsäkringarna till bidragssystem och för att herrarna anser att vissa jobb är finare än andra. Yrkeselever kommer förutom denna skattechock få det svårare att komma in på arbetsmarknaden genom försämrat ROT- och RUT-avdrag då det leder till färre jobb och fler svarta jobb. Studenter som arbetar vid sidan av studierna kommer slås ut från arbetsmarknaden och inte få ihop ekonomin i synnerhet under semesterperioder eftersom att Socialdemokraterna nu på bred front bestämt sig för att ge sig på alla extra- och säsongsarbeten. Det är framtiden som får betala för Juholts och Waidelich längtan efter en tid som inte längre finns. Sverige förtjänar en politik som sätter jobben och framtiden före dyra och röda socialdemokratiska skattehöjningar.

Uppdatering: Får även via SVT:s Mats Knutsson veta att Socialdemokraternas budget blir en skattesmäll mot Sveriges kommuner och landsting. Effekten;  En skattechock på 3 miljarder kronor ovanpå lägre skatteintäkter som följd av det försämrade konjunkturläget och färre jobb åt ungdomar inom viktiga välfärdsverksamheter.

Media: AB, SvD1, SvD2,  Ex, DN, SVT, SvD3, SR, SR2

Tips: Moderata Ungdomsförbundets Erik Bengtzboe skriver bra på SVT Debatt.

Bloggar: TB, KP, TM, AKB

Dagens sorgligaste: Vänsterpartiets skuggbudget. Trots breda skattehöjningar på jobbskapare och arbete samt införandet av nya och gamla skatter så landar ändå dom på ett underskott. Ytterlighetspartier är just ytterlighetspartier och bör därför behandlas som ytterlighetspartier.

// Edvin

Socialdemokraterna: En enda stor röra

Okej. Jo alltså. Jag använde Paint för att få fram min poäng. Gick sådär men ändå! Hursomhaver. Den senaste veckornas turer, och jag syftar inte på skuggbudgeten, kring Socialdemokraternas inställning till EU-budgeten och EU-skatter är en enda stor röra. Vi har Ulvskog och Färm på ena sidan som gillar EU-skatter och som driver på ökad EU-budget i Europaparlamentet. Vi har Tommy Waidelich som öppnat för EU-skatter, men som under förra veckans sammanträde med Finansutskottet veckan vände kappan efter vinden och som inte gillar ökad EU-budget eftersom det leder till högre medlemsavgift för Sverige. Därefter har vi Håkan Juholt som gillar Eurobonds och som vill att EU-institutioner ska pilla i medlemsländernas nationella statsbudgetar. Så många olika besked på så kort tid. Det är bra att Moderaternas gruppledare i riksdagen tillika ordförande i riksdagens Finansutskott Anna Kinberg Batra tillsammans med Moderaternas Europaparlamentariker Gunnar Hökmark dels på ett bra sätt argumenterar mot nya (och i synnerhet korkade) skatter samt sätter ned foten och kräver ett tydligt gemensamt besked från Socialdemokraterna om EU-skatter och EU-budgeten.

// Edvin