Sollentuna: En framtidsinriktad budget med unga i fokus!

I förmiddags höll Alliansen i Sollentuna en kort men mycket informativ presentation om budgeten för 2012. Generellt är det en tydlig och framtidsinriktad budget med satsningar inom främst välfärdens kärna men också för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden samt även investeringar på fastighetssidan. På det stora hela under 2011 och 2012 ser det bra ut för Sollentuna. Kurvorna pekar uppåt och siffrorna är gröna. Kombinerat med att vi fört en ansvarsfull ekonomisk politik under många år, levererat framtidssatsningar inom välfärden och stärkt arbetslinjen kan vi leverera en stark budget för 2012. Folkpartiets gruppledare Lennart Gabrielsson som varit med i många år sa att detta är den starkaste budget som han sett. Någonsin! Däremot finns det orosmoln. Krisen runtom i vår omvärld påverkar inte enbart Anders Borgs siffror utan även våra, för 2013 och framåt dämpas skatteintäkterna något. Dessutom har vi även ett annat problem och det är förslaget på förändringar inom utjämningssystemet. Om förändringarna går igenom innebär det en smäll på Sollentuna på cirka 120 miljoner kronor vilket motsvarar ungefär 80 öre på skatten. Här hoppas jag att vi tillsammans med andra kommuner runtom i länet fortsätter trycka på, det är orimligt att sollentunaborna ska straffas för att andra kommuner runtom i landet tidigare haft lägre nyttjandegrad inom förskolan. Budgeten innehåller många trevliga nyheter, exempelvis görs det ett lyfts för våra äldre genom att vi fortsätter bygga fler LSS-boenden + äldreboenden och utöver detta projekterar vi för en aktivitetspark och boule bana för våra äldre. Dessutom kommer vi under dom kommande åren, steg för steg, genomföra vår klimatstrategi och ställa krav på minskat buller och bättre luftkvalitet och minska vår klimatpåverkan.

Jag kommer fokusera på det jag kan bäst; Utbildning.  

På en budget som omsätter cirka 2,9 miljarder hamnar 1,6 miljarder på utbildningssidan under 2012. Jämfört med 2011 är det en ökning med cirka 99 miljoner kronor bland annat genom höjt check- och peng. Jag kommer gå in mer i detalj vad det innebär i praktiken lite längre ned. Under dom senaste åren har vi prioriterat utvecklingsarbetet och konkurrenskraftiga löner för våra duktiga lärare. Vi har som mål att ha Sveriges bästa skolor, vägen dit går genom fyra enkla men tydliga mål;  Alla elever ska nå alla mål i alla ämnen, Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden, alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan och alla elever ska känna sig trygga i skolan. I min nämnd där vi även arbetar med arbetsmarknadsfrågorna har vi ett mål om att andelen elever som studerar inom yrkesutbildningarna, som har ett jobb ett år efter avslutade studier, ska öka. Utöver detta har vi tre utvecklingsområden på prioriteringslista,  det är språkutveckling, stärka resultaten bland elever med utländsk bakgrund och förbättra matematikkunskaperna. Resultatet är att fler är behöriga till gymnasiet, fler klarar av alla mål, meritvärdet har ökat och viktigast av allt mobbningen har minskat. Utöver detta har lärarnas löner ökat procentuellt mer än riktlinjerna i det centrala avtalet. Exempelvis fick lärarna på Rudbeck ett lönelyft på 4,0 procent.

Under 2012 genomför vi ett brett kvalitetslyft inom hela utbildningskedjan från förskola till gymnasium. Vi kommer att höja kvaliteten i förskolorna genom en satsning på att höja antalet förskolepedagoger. Utöver regeringens och SKL:s nationella matematiksatsning stärker Rudbeck matematikundervisningen, klicka här för att läsa mer. Jag är extra glad över att grundskoleelever fortfarande ges möjlighet att läsa GY-matte och att GY-elever får tenta av 7,5 hp matematik på Uppsala Universitet. Min förhoppning är att fler ges möjlighet att visa framfötterna i även andra kurser. Det är viktigt att ge stöd till elever att nå målen men även minst lika viktigt att tillåta eleverna att visa framfötterna. För att alla elever, varje dag, ska lyckas nå våra höga mål och för att kvaliteten ska förbättras krävs det bättre lärare i våra verksamheter. Sollentuna inför redan 2012 ett system med karriärtjänster för lärare och utvecklar ett coachingsystem inom lärarkåren där erfarna lärare fungerar som mentorer för nyutexaminerade och mindre erfarna lärare. Inledningsvis finansierar vi karriärtjänsterna själva, under tiden som det statliga systemet successivt införs. Utöver detta fortsätter vi tillföra ytterligare medel för att höja lärarnas löner i synnerhet för att premiera duktiga lärare genom individuell lönesättning.

Vi genomför en satsning som jag tror har stor betydelse för barn och unga som har tuffa hemmaförhållanden. Vi kommer genom högre lön alternativt en bonus prioritera den grupp inom socialtjänsten som har en av dom tuffaste arbetsuppgifterna, socialsekreterare som utreder barnärenden. Anledningen till att vi gör detta är dels för att dessa socialsekreterare har en hög arbetsbelastning ofta med hot som påföljd och för att vi vill stoppa den omsättning som har varit bland socialsekreterarna som hanterar barnärenden. Barnen som har kontakt med socialtjänsten behöver kontinuitet. Dom har ofta förlorat förtroendet för vuxenvärlden och det måste återuppbyggas. En vinst med denna satsning är att barnen, genom stöd och kontinuitet kan få lugn och ro för att fokusera på studierna.

Vi fortsätter med IKT-satsningen! Sollentuna närmar sig målet om att alla lärare och elever ska ha tillgång till en dator. IKT-satsningarna inom skolan är, med utbildade lärare, ett bra komplement till andra pedagogiska verktyg för att förbättra studieresultaten inom flera ämnen. Tegelhagsskolan började för fyra år sedan med att ge varje förskoleelev tillgång till en dator. I förra veckan kunde vi i lokaltidningen läsa att ÅK fyrorna på Tegelhagsskolan skriver långa texter med kapitel, det beror bland annat på IKT-satsningen inom förskolan där yngre elever fått möjligheten att både läsa och skriva. Datorer, internet och sociala medier ger eleverna möjlighet till informationssökning, fördjupning och internaktivitet med varandra och världen utanför skolans väggar. Undervisningen kan lätt anpassas till elevers individuella behov, inte minst för läs- och skrivinlärning. EUs sju nyckelkompetenser och USAs 21st Century Skills understryker vikten av digital kompetens, kreativitet och kommunikativ skicklighet. Det är inte bara fina ord. Datorer i skolan är en förutsättning för att svenska ungdomar ges en chans att komma ut på den internationella arbetsmarknaden och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. IKT-målet ska vara uppfyllt 2013.

För att vi ska kunna fortsätta vårda och utveckla utbildningsväsendet i Sollentuna och andra välfärdsområden i Sollentuna måste vi fortsätta sänka trösklarna för människor, i synnerhet alla som står långt borta, in på arbetsmarknaden. Tittar man på arbetslöshetsstatistiken i Sollentuna och jämför det med andra kommuner i länet ser det bra ut, däremot är siffrorna inte lika bra om man tittar på andelen som lever på försörjningsstöd. Antalet unga som är utanför, d.v.s. som varken arbetar eller studerar på gymnasiet, är även för högt.  Vi kommer därför ta ett helhetslyft och samordna olika aktörer som hjälper människor in på arbetsmarknaden genom att öppna  ”Möjligheternas kontor”. Tanken är att hjälpa fler människor att gå från försörjningsstöd till egen försörjning eller studier och att minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi vill införa ett kundvalssystem där den enskilde fritt kan välja aktörer för att få stöd att komma in på arbetsmarknaden. Under senaste sammanträdet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gav vi förvaltningen i uppdrag att starta ett projekt med uppdrag att föreslå strategier för hur vi ska nå den övergripande målsättningen. Ersättningen kommer inte vara fast utan anpassad efter den enskildes behov och status. D.v.s om man har varit långtidsarbetslös kommer ersättningen att vara högre. Detta gör vi så att alla verkligen kan få hjälp tillbaka. Ersättningen kommer inte betalas ut direkt utan efter att personen i fråga kommit i stadigvarande arbete. Projektet och dess förslag ska redovisas i skriftlig form till nämnden senast 15 februari 2011. Vi kommer följa upp utvecklingen noggrant.

Vi kommer även fortsätta med att förbättra företagsklimatet i Sollentuna. Vi har som mål att klättra på Svenskt Näringslivs ranking och på SKL:s ranking. Genom att ha ett bättre näringslivsklimat och ett nära samarbete (som man ex har i Solna) blir det enklare att hjälpa fler människor till praktikplatser, studier eller egen försörjning. Att fler ungdomar får en fot, tidigt, in på arbetsmarknaden är viktigt därför permanenterar vi vår sommarjobbssatsning, där kommunen medfinansierade hälften av lönekostnaden till företag som erbjuder sommarjobb för ungdomar.  I år fick 360 personer (varav 132 tjejer) ett sommarjobb via vår satsning. Skillnaden mot liknande modeller man har i andra kommuner är att ungdomarna själva fick söka efter jobben. Antalet sommarjobb inom privata företag var 305 stycken och 55 stycken inom kommunerna. Ungdomar med särskilt behov, där kommunen finansierat hela lönekostnaden, har varit 7 stycken. Satsningen har uppskattats från ungdomarna själva, föräldrarna och även företagen.

Detta är ett axplock från budgeten 2012 och saker som kommer ske inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Jag är oerhört stolt över att vi inom Moderaterna tillsammans med våra vänner inom Alliansen har presenterat en framtidsinriktad budget med fokus på ungdomarna i kommunen. Jag är glad över reformtempot är högt och att vi i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genom blocköverskridande stöd kan spetsa till arbetslinjen så att fler människor kan gå från att leva på bidrag till egen försörjning. Fler i arbete är en vinst för hela Sollentuna. Det innebär att vi kan fortsätta med reformtempot för att stärka både kvalitet och resultat inom välfärden men framför allt är varje arbetad timme en större vinst för den enskilde individen.  Det innebär att fler sollentunabor kan stå på egna ben och förverkliga sina livsdrömmar.

In other news: Sollentuna kommun fick, av Lärarförbundet, ta emot ett hederomnämnande för kommunens fokus på att höja lärarnas löner. Ökat samarbete mellan politiker, tjänstemän och seniorer i Sollentuna.

// Edvin


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s